Последни публикации

Условия за ползване

Моля, запознайте се с настоящите Правила преди ползването на сайта.

 

А / Съдържание на Уебсайта и Авторски права

Логото, графическото оформление  и съдържанието на сайта на „Епсилон” – ООД –  www.epsilon.bg/ , наричан по-нататък Уебсайт, са изключителна собственост на Уебсайта и са защитени от Закона за авторското право. Забранено е копирането, репродуцирането, препубликуването или разпространяването по какъвто и да е начин на графично или текстово съдържание на Уебсайта на „Епсилон” – ООД,, без изрично писмено разрешение за всеки конкретен случай.

 

Б / Общи положения

 1. Уебсайтът може да съдържа линкове към други страници извън него  или Интернет – ресурси. Ние не контролираме съдържанието им, както и не сме отговорни за съдържанието, продуктите, услугите или информацията, предоставени  в тези линкове.
 2. Уебсайтът не е отговорен за случайни събития, последици или индиректни щети, свързани с функционирането или достъпа до Уебсайта.
 3. Притежателят на Уебсайта запазва правoто си да променя съдържанието му.
 4. Притежателят на Уебсайта запазва правoто си да премахва по свое усмотрение линкове и информация без предварително предупреждение.
 5. Притежателят на Уебсайта запазва правoто си да променя съдържанието и условията на това споразумение по всяко време и без предварително предупреждение.


          В / Общо ползване

      Права и задължения на потребителя

 1. Потребителят  ползва предоставените на Уебсайта информация, съвети, препоръки и услуги, така както са, като поема пълната отговорност за тяхната интерпретация и приложимост.
 2. При  необходимост от вземане на конкретни  решения по даден сериозен проблем, казус, критична ситуация потребителят трябва да се обърне към специалистите от „Епсилон” – ООД, а не да ползва информацията, поместена на Уебсайта.

 

Права и задължения на притежателя на Уебсайта

 

 1. Притежателят на Уебсайта не е отговорен за понесени щети, загуби или пропуснати ползи, както и за каквито и да са действия, решения, мерки, предприети от потребителя в резултат на предоставената на Уебсайта информация.
 2. Изнесената на Уебсайта информация в повечето случаи не е универсална за всички казуси, проблеми, ситуации, поради което и не можем да гарантираме нейната стопроцентова приложимост, адекватност, ефикасност, полезност, истинност и пълнота.
 3. Притежателят на сайта не е отговорен за това, че някой от потребителите се е доверил на поместената на сайта  информация.
 4. Притежателят на сайта ще полага усилия предоставените съвети, мнения, коментари да бъдат максимално полезни, актуални и адаптивни.
 5. Притежателят на сайта ще полага усилия навременно да предоставя поисканата обратна връзка.
 6. Притежателят на сайта няма да предявява претенции към потребителя за печалби или ползи, извлечени лично от потребителя и произлезли вследствие на ползването на  информацията от този уебсайт без нарушаване на авторските права.

Г / Ползване чрез регистрация

За да се отправи запитване за определен тип услуга, ценова оферта или за да се поиска съвет за разрешаване на конкретен проблем или сподели свое мнение, коментар, опит, потребителят  на Уебсайта на „Епсилон” следва да се регистрира, като попълни приложената регистрационна форма.

 

   Права и задължения на потребителя

 

 1. Предоставената от потребителя информация трябва да бъде точна и вярна.
 2. Потребителят се съгласява част от информацията да бъде използвана единствено за маркетингови или статистически цели, което означава и получаване на информация, новини, оферти  от Уебсайта на указания при регистрацията e-mail адрес.

 

Права и задължения на притежателя на Уебсайта

 

 1. Притежателят на Уебсайта гарантира неразпространение на предоставените от потребителя данни, било лични или служебни.
 2. Притежателят на Уебсайта използва споменатата по-горе информация , за да предостави по най-отпимален начин своите услуги, като по никакъв начин не я предава на трета страна, освен в предвидените от закона случаи.

 

 

 

 

 

 

 

Leave a Reply

Последни публикации