Последни публикации

Разни

Великден

изтеглен файлНека в тези дни на размисъл за непреходното величие на саможертвата и човеколюбието да размислим за онези наши ежедневни малки мисли и постъпки, които ни правят велики! Нека тези мисли и постъпки да отприщят пролетно-пълноводния прилив на вярата, добротата, вдъхновението и самоусъвършенстването! Нека да  бъдем велики в малките неща и малки във великите неща!

Благословени мисли и постъпки в живота и успешни начинания в бизнеса!

Шокираща статистика за продажбите или колко важно е поведението към клиента – част II

  1. Едва 60% от търговците правят опит за допълнителна продажба.
  1. 73 % от клиентите изказват на глас пет или повече възражения /нещо не им е ясно, нещо ги притеснява или не им харесва, не са сигурни напълно/, преди да вземат решение за покупката или поръчката.
  2. 92 % от продавачите / търговците се отказват след 4 възражения от страна на клиента, като само 8 % от продавачите не се отказват и продължават да продават.
  3. Само 1 от 10 отговора на клиента “не” означава категорично взето решение за некупуване. Останалите  9 отговора означават колебание, липса на достатъчно информация или яснота за параметрите, качеството, ценовите условия, гаранционния срок, срок на доставката  на стоката и т. н.images 56

Шокираща статистика за продажбите или колко важно е поведението към клиента – част I

„Има само един шеф – Клиентът! Той може да уволни всеки в една компания – от президента до работника, просто като даде парите си на друго място. ”

                                                                                                                                   Сам Уолтън,  основател на веригата  магазини Wall-Mart

 

images 58Поведението на търговеца към клиента е ключов елемент за устойчивост на бизнеса.

Коя фирма може да съществува без клиента си? Никоя.

Всички бизнесмени знаят, че клиентът е сърцето на всяка бизнес – дейност. Именно заради него ние продаваме, развиваме се, разработваме стратегии, внедряваме нови технологии, продукти, стандарти. Той е като горивото за един автомобил – без него автомобилът няма да тръгне.

Реалната практика е доказала, че отличният търговец може да спаси фирмата от финансови проблеми, от стагнация, дори от фалит, да я тласне към стабилизация, устойчивост, просперитет и разрастване. Но отличен търговец не значи единствено да познава продукта, който продава. Отличният търговец трябва images 60преди всичко да познава тънкостите на онова невидимо, но златно изкуство за въздействие и убеждаване на клиента.

В процеса на подготовката ми за обучение по продажби стигнах до 16 шокиращи цифри относно значението на поведението на търговеца към клиента. Тези данни в по-голямата си част са резултат от официални световни проучвания, проведени през 2012 – 2013 год. Тъй като тези данни шокираха и мене, въпреки че осъзнавах значимостта на поведението на търговеца към клиента, реших да ги споделя с вас.

И така:

  1. Търсенето на нови клиенти е 7 пъти по-скъпо от запазването на съществуващите клиенти.
  2. Само един от петима клиенти купува или поръчва доброволно, по своя инициатива. Останалите четирима купуват по инициатива на продавача / търговеца.
  3. Едва 25% от търговците успяват да разберат потребностите на клиента, а 10%  от тях правят предложение, отговарящо на тях.

 

 

 

Професионалното ориентиране – ключ към успеха по време на криза? – Част Трета

Организатор на учебната визита бе френската държавна организация „Пол Амплоа”. Тя съществува от две десетилетия и е добре позната на всички „актьори” на пазара на труда – безработни, работещи, работодатели, образователни и обучителни институции. Въпреки че имат Национална агенция по заетостта, както и в останалите държава на ЕС, французите имат това изключително благо – да ползват разнообразните и професионални услуги на „Пол Амплоа”, повечето от които са безплатни. Бяхме изумени от фактите, показващи до каква степен е помислено за обгрижването на:

–                      безработния французин, искащ да направи правилния избор на своята бъдеща професия, да смени съществуващата си професия, да придобие нужните за това знания и умения, да се подложи на оценка на компетенциите, да му лъде изготвена индивидуална обучителна пътека и т. н.;

–                      работещия французин, искащ да се смени професиятаси, да стартира свой собствен бизнес, да надгради знанията си по настоящата си професия, да бъде консултиран по трудово-правни въпроси, да си търси по-добра работа в региона, страната и дори в чужбина и т. н.;

–                      работодателя, искащ да намери подходящи кандидати без предварителен подбор или с проведен такъв, да обучи служителите си качествено и т. н.

Ролята на„Пол Амплоа” – Франция е да бъде на „втора фронтова линия” и да поема всички кадри, които на „първа фронтова линия” са били регистирани от Бюрата по труда към Националната агенция по заетостта. Във Франция в битката с безработицата не се разчита само на една институция. След първата фронтова линия саществува и втора – така се гарантира по-сигурен успех. Освен това „Пол Амплоа” поема и безработни, които никога не са били регистрирани от БТ или регистрацията им там е изтекла. Така се подсигурява обслужването на по-голям диапазон от лица, търсещи работа, смяна на работата, усъвършенстване на знания и умения и т. н.

Професионалното ориентиране – ключ към успеха по време на криза? Част Втора

И така през октомври 2012 год. попаднах на тема, интересна за моето професионално усъвършенстване, а именно – „Да дадем израз на допълнителните мисии – професионалното ориентиране и образование”.  Попълних нужните формуляри и ги изпратих , а през януари 2013 год. бях уведомена, че съм одобрена за участие. Бях поканена от Центъра за развитие на човешките ресурси  в София за подписване на договор. Там бях информирана за цялата процедура по организиране, провеждане и отчитане на визитата.

 

Още през първия месец започна подготовката за участие във визитата. Нямам предвид билети за самолет, резервация в хотел и т. н. Това са елементи от организацията на всяка командировка. Имам предвид не тази техническа, а същинската организация на събитието.  Получихме писмо от контактния координатор на проекта, в което ни уведомяваше за създаването на блог на групата. В този блог всеки трябваше да напише своите пълни данни, да публикува автобиографията си, снимката си, подробно описание на мотивите, подтикнали го да кандидатства за тази визита, за предполагаемите ползи и т. н. Оказа се, че мотивите ни са много различни, тъй като идвахме от различни типове организации. Създаде се оживена дискусия между участницит

е месеци преди да се срещнем лично. В определен момент организаторите ни помолиха да изготвим и презентация, посветена на темата. Но тя трябваше да съдържа като въведение и информация за страната ни и за фирмата, която представляваме. След изготвяне на презентацията я изпратих във Франция за одобрение.

 

И така трескаво и неусетно премина времето преди визитата. На 09.06.2013 год. всичките 6 участника се срещнахм

е в Париж в сградата на фирмата – организатор. Но поради задочното ни опознаване през месеците, които предшестваха командировката, имахме усещането, че се познаваме отлично и отдавна. А това спомогна много за нашето сближаване и сработван

е

Професионалното ориентиране – ключ към успеха по време на криза? Част Първа

Професионалното ориентиране – 

ключ към успеха по време на криза?

Част Първа

В периода 9-14 юни 2013 год. бях на Учебна визита във Франция по линията на Програмата на Европейския Съюз за обучение и образование „Учене през целия живот” 2007-2013.  Програмата  „Учебни визити“ се управлява и координира на местно ниво от Националните агенции на участващите страни, които предоставят финансова подкрепа на участниците. В България програмата се управлява от Център за развитие на човешките ресурси (ЦРЧР). Учебната визита е кратък престой в страната домакин – от 3 до 5 дни – за група от 10 до 15 специалисти или ръководни кадри в сферата на образованието и професионалното обучение. Учебната визита включва презентации и посещения на министерства, образователни и обучаващи институции и др. Посещенията предоставят форум за дискусия с цел изследване на конкретен аспект на ученето

Основната цел на такъв тип визита е да насърчи обмяна на опит и споделяне на добри практики между страната – организатор на посещението и страните – участнички в него. Допълнителната цел е да създаде нови контакти между представители на различни страни и различни институции, които в бъдеще биха могли д

а бъдат полезни в последващи съвместни инициативи. Поради тази цел при съставяне на групата се включват представители на различни типове организации – държавни, частни, работодателски, предприемачески, неправителствени и др.

Тази командировка е изцяло финасирана от фондовете на ЕС – пътни, храна и нощувки. Бях чула от приятели за полезността на тези визити и от няколко месеца следях обявите за тях чрез сайтовете на Центъра за развитие на човешките ресурси в България и на Европейския Съюз. Там се публикуват Каталози с планираните уче

бни визити. Информацията за всяка учебна визита съдържа тема, страна, период на провеждане, кратък план на предвидените по време на визитата мероприятия, данн

и за фирмата – организатор на събитието. За участие могат да кандидатстват:

• представители на местни, регионални и национални власти;

• директори на институции, центрове или доставчици за образование и професион

ално обучение;

• центрове за насоки и за валидиране и акредитация;

• ръководители на департаменти;

• квалификационни обучители на учители;

• инспектори в образованието и професионалното обучение;

• представители на образователни и обучителни мрежи и сдружения;

• педагогически съветници/съветници по ориентация;

• представители на образователни центрове, бюра на труда или центрове за ориентация;

• мениджъри на човешки ресурси и по фирмено обучение; притежатели /управители на МСП;

• представители на търговски/промишлени/съсловни камари; работодателски организации и профсъюзи;

• изследователи.

Кандидатстването става чрез попълване на определени формуляри.

 

 

Цената на „Честит 8 март”?

img_d26e5dee8-mart-dsc03463[1]1. Колежките черпават с пълни шепи – бонбони, сладкиши, питки, напитки и какво ли не…. обаче тези, които ги поздравят.

2. Толкова са благодарни на всички поздравили ги колеги, че дори и непоносимата ми шефка забравя да ме товари със задачи ………

3. Като им поднеса някое цвете, толкова ме заобичват, че в следващите дни са мили , дори  и аз да съм супер мързелив ….

4. Твърдо им загнездвам в съзнанието, че съм мило и възпитано момче /а аз съм си лентяй и темерут от класа/……….

Е, чудя се, как някои мъже могат да не признават този празник ……. Все едно да си копаят дупка и да вървят към нея ……

 

И така, честит 8 март!

2013

Teamwork and corporate profit

Чрез изграждане на невидими умения към постигане на видими резултати!

 

 

Епсилон Ви желае през 2013 год. да успеем да насочим постиженията си и удовлетворението си нагоре и напред!

Великденски усмивки

Отдел ПТ /Производствено-технологичен/ – Отдел Проблемно – Трагичен

Отдел Т П /Техническа поддръжка/ – Отдел Технически Провал

Отдел ИПР /Инвестиционни проекти  и развитие/ – Отдел Излишни Пари Разпилявай

Отдел МП /Маркетинг и продажби/ – Отдел Маркирай и прибирай

Отдел МТС /Материално-техническо снабдяване/ – Отдел Мистерията на тъмните сделки

Отдел ЗТ /Заплащане на труда/ – Отдел Заплатите Тъним

Отдел П /Персонал/ – Отдел Полиция

Отдел ОР /Обучение и развитие/ – Отдел Обратен  Развой

Отдел БЗР /Безопасност и здраве при работа/ – Отдел  Бързо Звъни в Реанимацията

Отдел ФС /Финансово счетоводен/ – Отдел Финансово Свободен

Отдел ИТ /Информационни технологии/ – Информационна Тъмнина

Отдел КК /Качествен контрол/ – Отдел Качествена Какафония

Работа в чужбина

„Епсилон ЧК” – ООД стартира преговори с потенциални работодатели от Германия, Австрия и Швейцария за изпращане на специалисти на работа в чужбина.  В тази връзка попълваме нашата база данни с автобиографии за следните специалности:

–          Лекари;

–          Медицински сестри;

–          Болногледачи;

–          Инженери – механо-инженери, електро-инженери, инженери автоматизация, инженери по автомобилостроене;

–          Конструктори – проектанти;

–          Специалисти ИТ;

–          Оператори на машини с ЦПУ;

–          Техници по автоматизация, шлосери, заварчици;

–          Шофьори на камиони;

–          Мотокаристи;

–          Специалисти за работа в Кол-центрове;

–          Специалисти за хотели и ресторанти.

Основни изисквания:

–          Опит по конкретната специалност – поне 1 год.

–          Владеене на немски език – много добра степен за вишисти, добра или начална – за среднисти.

За повече информация:

Раздел „Контакт” от www.epsilon.bg/

Последни публикации