Последни публикации

Въпроси и Отговори

Как да стартирам свой бизнес без пари?

Въпрос № 9 от друг безработен:  Аз също съм безработен вишист, и макар и по- млад, не мога да си намеря работа по трудов договор. Заинтригува ме представената тук възможност.  Чух за нея, но не ми хареса, че трябва в новосъздадената фирма да назнача 3 човека. Това, което планирам, не осигурява работа за 3 човека, а максимум за 2. Моля за коментар.

Отговор: Не е задължително да започвате бизнеса си с 3 човека. Съгласно нормативните промени, които бяха приети  към 31.05.2012 год., можете да стартирате вашия бизнес по схема „Подкрепа за предприемчивите българи” по ОПРЧР дори само с 1 служител, например вие се самонаемате като служител в собствената си фирма. Така че не се притеснявайте, можете спокойно да пристъпите към изготвяне на проектното предложение с предвиждане на заетост на 2 служители. Ако имате колебания относно изготвяне на самото предложение, можете да се обърнете към нас за изясняване на вашите въпроси. Телефоните за контакт са подадени в меню „Контакти”.

 

 

Как да стартирам свой бизнес без пари?

Въпрос № 8 от безработен:  Аз съм вишист на 45 години. Търся си работа от 6 месеца. Явно възрастта ми е „трън в очите” на работодателите, търсещи специалисти с моите квалификации. Защото непрекъснато пускам сивита, но никой не ме вика на интервю. Затова се насочвам към стартиране на собствен бизнес. Кажете ми има ли в момента възможност за създаване на собствена  фирма с финансиране изцяло със средства на ЕС? Защото чувам разни противоречиви информации за това, че всичко се отнася за младите до 29 год., а това, което е касаело лицата над 29 год, вече не е актуално. Ще ви бъда много признателен, защото за мен това е въпрос на оцеляване.

Отговор: Да, разбира се. В момента е отворена схема „ПОДКРЕПА НА ПРЕДПРИЕМЧИВИТЕ БЪЛГАРИ“ по ОПРЧР, която е точно за финансиране на стартиращ бизнес на безработни лица регистрирани в ДБТ, със средно и по-високо образование, които желаят да започнат собствен бизнес, с изключение на продължително безработни лица, обект на социално подпомагане. Схемата е точно за вас, тъй като вие сте висшист и няма да преминавате през допълнително обучение, а подлежите само на консултации по схемата в рамките на 5 часа, след което може да се обърнете към нас, за изготвяне на вашия проект. Побързайте, защото крайният срок за внасяне на проекти по схема „ПОДКРЕПА НА ПРЕДПРИЕМЧИВИТЕ БЪЛГАРИ“, втора сесия е 14.09.2012 г.

Как да получа повече пари без увеличение на основната заплата?

Въпрос № 7 от Снабдител:  Работя като снабдител. След изпитателния срок получих увеличение на заплатата, което обаче не ме удовлетвори. При разговор с отдел Човешки ресурси относно неприемливото за мен увеличение ми бе казано, че такива са щатните таблици във фирмата и те не могат да бъдат нарушавани. Допитах се до познат юрист какво мога да направя. Той ме посъветва в такъв случай да поискам увеличение на размера на доплащанията – за придобит трудов стаж и за професионален опит, за извънреден труд, за тримесечен бонус, за командировки. Отново разговарях със завеждащ Човешки ресурси, но отговорът му беше, че това пък противоречи на закона. Моля да ми отговорите прав ли е юристът или не?

Да, юристът принципно е прав.

Допълнителното възнаграждение за придобит трудов стаж и за професионален опит се заплаща в размер, уговорен в Браншови Колективен трудов договор и/или Фирмен Колективен трудов договор и/или Вътрешни правила за работна заплата и в индивидуален трудов договор. Няма пречка обаче за някои служители в индивидуалния трудов договор да бъде договорен по-висок размер на това доплащане. Трябва да се има предвид, че право на това допълнително възнаграждение възниква след придобиване на една година трудов стаж по упражняваната в момента професия, като той може да е придобит от различни предприятия на съща, сходна или със същия характер на работа длъжност или професия.

За положения извънреден труд се заплаща договорено между страните увеличение в минимални размери и по реда на чл. 262 от Кодекса на труда. Няма пречка обаче този размер да бъде увеличен с писмена договорка в индивидуалния трудов договор.

Ако във фирмата се рапределят тримесечни бонуси за трудови резултати в определен размер като процент от основната заплата или абсолютна сума за лицето, принципно е възможно индивидуално да се уговори по-благоприятен за служителя  размер, разбира се, при спазване на всички останали конкретни изисквания на колективното трудово договаряне, ако такова съществува във фирмата. Ако това премиране има постоянен характер, следва тази договорка да се отрази също в индивидуалния трудов договор

Размерът на дневните суми при командироване на служителя се определя в минимални размери в Наредбата за командировките в страната. Той също може да бъде завишен за определени служители или определени длъжности със Заповед, изготвена  от отдел Фининсово-счетоводен, и подписана от директора 8 управителя.

 

 

 

 

По-високи заплати – на търговците или счетоводителите?

Въпрос № 6 от Ръководител Търговски отдел: Кои служители трябва да получават по-високи заплати – търговците или счетоводителите?

Отговор: Да, това е „препъни-камъчето” във взаимоотношенията между тези два отдела в много фирми, независимо от бранша.  И това камъче, ако не се отстрани от пътя, може да се превърне в скала, която съвсем ще стесни и без това тесните пътеки на вътрешните комуникации.

За ваше, може би, съжаление, нямам еднозначен отговор.  Нивата на заплащане зависят от всичко изредено по-горе.  А аз нямам пред себе си цялата конкретика. Но, ще Ви дам реален пример от моята практика /между другото, това ми се е случвало два пъти/.  След смяната на собствеността  на дружеството, за което работех, новият Съвет на директорите взе решение да се промени кардинално ролята на отдел „Търговски” – от администратор и координатор на продажбите да се превърне в стратегически проактивен бизнес-партньор. Пред него бяха поставени грандиозни цели по увеличаване на продажбите с огромен процент, увеличаване на броя на активните клиенти, увеличаване на печалбата от продажби, утвърждаване на търговска марка, завладяване на значим дял от външни пазари и др. Разбира се, това наложи цялостно преструктуриране на Търговския отдел – назначаване на нови хора, бързото им обучение – на място и в чужбина, преразглеждане на нивата на заплащане, въвеждане на бонусни системи и др. Голяма част от назначените бяха вишисти с поне един чужд език /имаше и търговци с 3, дори с 4 чужди езика/. Естествено, тези хора имат цена. И те  бяха назначени със заплати, по-високи от повечето им колеги във Финансово-счетоводен отдел. Но на този етап от развитие на фирмата те са хвърлени на предна бойна линия, от тях се очакват бързи и значими резултати. Следователно, за това трябва и подобаващо да бъдат възнаградени. От друга страна, при възлагане на допълнителни отговорни функции на специалисти от Финансово-счетоводен отдел, техните заплати набъбват, например, на тези, които поемат управленското счетоводство или изготвят и отговарят за обобщените отчети за централата. Те рядко могат да си тръгнат навреме, а и от техните отчети се изготвят общите отчети на холдинга и при грешка, разбирате, какво се случва …….. Така че правилният отговор зависи от конкретната ситуация. Но, когато има прозрачност, т.е. когато се обясни какви са целите и приоритетите /без, разбира се, да се уявняват възнагражденията на отделните служители/ и когато се работи активно по всички фактори, заздравяващи екипността, тогава препъни -камъчето става малка прашинка.

 

 

 

Увеличение на възнаграждението след изтичане на изпитателния срок

Въпрос № 5: Какво трябва да бъде увеличението на основната заплата след успешно приключване на изпитателния срок? Задавам този въпрос, защото имахме реален случай с непредвидим сценарий. След изтичане на 6-месечния изпитателен срок увеличихме заплатата на служителка от Финансово-счетоводен отдел значително /с повече от 40 %/. Надявахме се, че по този начин ще я мотивираме подобаващо. Но изненадата ни беше голяма, когато след половин година тя отново започна да ни акатува за корекция. Сбъркахме ли някъде? Или просто попаднахме на изключение?

Отговор: Според мен, грешката си е чисто ваша и не бива да се самоуспокоявате, че е случайност. Първо, с първоначално определеното й възнаграждение сте й доказали едва ли не, че е работила недооценена, че сте й плащали къде по-малко от това, което тя върши /след като после заплатата й може да нарастне с толкова много/. И второ, дали сте й ясно несловесно послание, че на всеки 6 месеца тя трябва съответстващо да бъде възнаграждавана. И така, как трябваше да постъпите? Първо, още по време на или след интервюто, когато става ясно, че ще наемете този кандидат, се уточнява недвусмислено с него/нея размера на стартовата основна заплата, както и размера на увеличението й след успешно преминаване на изпитателния срок. Второ, това увеличение трябва да се движи в оптимални граници. За такива аз смятам 12 – 25 %. Практиката ми е показала, че при увеличение , например, с 8 %, работникът/ служителят остава с усещането, че е недооценен от тук нататък. И обратно, при много чуствителна корекция, той смята, че е бил недооценен по време на изпитателния срок. Доста ръководители биха си помислили „Ама как така? Та нали даваме много пари, значи трябва да са доволни.” Да, ама не. Видяхме изложения по-горе случай. Трето, трябва да има Система за оценка на представянето по време на изпитателния срок. И тя да не се свежда до заключението „добре се справя” или нещо подобно, а да бъде съвкупност от предварително зададени, ясни, с определен срок, и измерими /по възможност/показатели. Така оценката ще бъде максимално обективна и справедлива. А тя пък ще послужи като отправна величина за евентуално увеличение на възнаграждението.

Нива на заплатите извън фирмата

Въпрос № 4 от Синдикален активист:  Откъде да се информирам за нивата на заплатите извън фирмата? Предстоят ни преговори по нов Колективен трудов договор и, за да успеем да защитим интересите на работещите във фирмата ни, трябва да бъдем убедителни посредством  доказателства.

Отговор:  Явно, не сте поставили сериозно въпроса на вашата синдикална централа. Те отлично знаят откъде да се набавят такива доказателства. А и самите те провеждат или участват в такива проучвания, било за техни цели, било  съвместно в рамките на някаква международна програма. Източниците за набавяне са следните: 1.    Поръчани и заплатени извлечения и справки от Националния статистически институт; 2.    Публикации от Националния статистически институт; 3.    Официални публикации на Министерството на труда и социалната политика; 4.    Проучвания на работодателски организации, в които членува вашата фирма; 5.    Официални публикации на работодателски организации; 6.    Проучвания на съответната браншова организация; 7.    Проучвания на Синдикалните организации; 8.    Проучвания на научно-изследователски институти по проблемите на труда и по новости в конкретната промишленост; 9.    Периодични проучвания на големите консултантски компании в областта на човешките ресурси – платени; 10.    Доклади и отчети на Областната администрация; 11.    Доклади и отчети на Общинската администрация; 12.    Собствено проучване между колегите в бранша; 13.    Анализи и прогнози на авторитетни международни и европейски организации; 14.    Обяви за свободни работни места.

Еднакви стартови заплати за еднакви позиции или не

Въпрос № 3: Предстои ни назначаване на няколко работника  на еднаква длъжност. Трябва ли да им дадем еднаква стартова заплата?

Отговор: Да, при следните еднакви условия:

–          Изисквано образование за заеманата длъжност;

–          Изискван опит за заеманата длъжност;

–          Допълнителни умения, подпомагащи извършването на дадената работа.

Не, при липса на еднаквост на горните условия.

Пример:  Единият новоназначен отговаря и на двете изисквания за длъжността –  образование и опит. Освен това има правоспособност на мотокарист, което би облегчило работата в някои пикови моменти. Другият новоназначен отговаря на изискванията за  образование и опит, третият – само на това за образование. Съветвам да се определят три различни стартови възнаграждения, като най-високото – за първия работник, а най-ниското – за третия.

Трудният въпрос за очаквана заплата на интервю за работа

Въпрос № 2 от Кандидат за работа: От два месеца си търся активно работа в сферата на моите знания и умения. Тъй като имам подходящото образование, надявам се, че в един момент ще бъда поканен на интервю. От познати знам, че на интервюто понякога питат „Каква начална заплата би ви удовлетворила?” Какво да отговоря, за да постигна двойна цел – хем да си кажа истината, хем това да не изглежда нахално? Отговор: Ще се опитам да отговоря кратко, въпреки че изчерпателният отговор би отнел доста  обяснения. Винаги повтарям на активните /защото има и пасивни /кандидати за работа, че едно интервю не е събитие, а процес. И на него не се отива ей-така еднократно, а след  много добра подготовка, която обхваща следните етапи: –    същинската подготовка за поведението ви на интервюто /няма да се спирам на този етап, защото това е отделна тема/; –    проучване на конкретната фирма чрез запознаване с фирмения й сайт, с официални информации и публикации в електронните медии, с публикации и статистики на държавни институции и на независими организации, с мнения в различни форуми, с мнения на познати, работещи или работили във фирмата или имащи роднини или приятели, работещи там,  или с доставчици и/или клиенти на фирмата и др. Така ще придобиете начална представа как стои фирмата на пазара от гледна точка на развитие, перспективи, продажби, инвестиции, удовлетвореност на работещите и т. н. По време на това проучване можете да стигнете до извода какъв приблизителен пакет можете да очаквате от съответната фирма. Имайте предвид, че фирмите имат свои щатни таблици и/или класификатори и  предварително знаят колко ще дадат на кандидата. Някои имат диапазони,  в които се движи началното възнаграждение и конкретният му размер се уточнява по време на интервюто в зависимост от знанията и уменията на кандидата и от неговото очакване. Ако по време на интервюто ви зададат въпроса за очакваното заплащане, моят съвет е да отговаряте уклончиво, така че отсрещната страна все пак да инициира първата оферта. Но ако това не се получи, тогава в резултат на вашето проучване кажете сума, напълно приемлива, разбира се, за вас.

Заплащане на извънреден труд в дни на официални празници

Въпрос № 1 от Служител от Склад за готова продукция: Какво трябва да бъде заплащането за извънреден труд през официални празници? Последния път ми платиха в троен размер, правилно ли е или не?

Работата през офицални празници съгл. чл. 264 от Кодекса на труда се заплаща с увеличение, не по-малко от удвоения размер на уговореното възнаграждение. Това означава, че ако лицето по график е на работа в ден на официален празник, следва да получи дневно възнаграждение в размер най-малко на 200 %.

Но ако лицето полага извънреден труд в този ден, то допълнително съгл. чл. 262 ал. 1 т. 3 от Кодекса на труда се полага увеличение, не по-малко от 100 % върху заплащането за работа през официален празник, а то е 200 %. Следователно, към този размер трябва да се добави още 200 %, при което крайният размер е 400 % или четирикратно увеличение.

Последни публикации