Последни публикации

Въпроси и Отговори

Невключване на служител в дадено обучение

human-resources-mainВъпрос № 19 от анонимен търговски представител: Фирмата, в която работя, се намира в столицата. Аз обаче съм регионален търговски представител и нямам офис. Работя, обикаляйки моя регион, а ако имам някаква офис работа – върша си я от къщи. Чух наскоро, че в централата им провеждали  обучение по нови техники за привличане на клиенти. Попитах шефа Човешки ресурси защо не бях включен. Отговорът й беше, че не съм от централния офис в София. Стана ми обидно. Прави ли са ли не? 

Отговор: Не, не са прави. В Кодекса на труда има нов член 107о, в сила от 2011 год., който гласи:  „Работниците и служителите, които извършват работа от разстояние, имат същия достъп до обучение и възможности за развитие на кариерата, каквито имат работниците и служителите, които работят в помещенията на работодателя, и са обект на същата политика на оценка.”Някои работодатели и ръководители отдели Човешки ресурси все още не го знаят, поради което не го и спазват. Съветвам ви да попитате отново, запазвайки добрия тон, на каква база са определени участниците в обучението. Възможно е да е подбрана целева група по определени показатели:

–   Ниски обеми на продажбите, реализирани от търговците;

–   Намаляващ брой активни клиенти;

–   Недостатъчен брой пасивни клиенти;

–   Слабо позициониране на дадените продукти на дадени пазари и др.

Ако вие сте извън тази целева група поради добри продажби, то съображенията са ясни и логични. Но ако темата, въпреки вашите отлични резултати, е интересна за вас, можете да помолите мениджър Човешки ресурси да организира една среща с няколко от участниците в обучението, които в удобно време да споделят наученото с вас, а и с други неприсъствали на тренинга. Добре е вашите колеги, които ще влязат в ролята на тренери, предварително да приготвят и копие на лекционния материал за вас. Така препредаването на усвоените знания ще е по-ефективно.  В някои фирми  вътрешната им политика по развитие и управление на човешкия капитал изисква задължението след  участие в дадено обучение присъствалите да представят общ доклад. Същият съдържа най-ценното от обучението, а така също и конкретни предложения и препоръки за фирмата в светлината на наученото. Този доклад по принцип се намира на разположение за всички интересуващи се в специална папка в отдел „Развитие и обучение на персонала” /ако има такъв/ или в отдел Човешки ресурси. Може да се запознаете с такъв доклад /ако има подобна практика във вашата фирма/ предварително. В някои фирми  въпросните  доклади от обучения са поместват в специално меню „Архив от учебни материали” в интранет-сайта на фирмата. Така всеки служител, имайки достъп до сайта, може да почерпи знания от тях.

Но ако няма изисквания към избора на участниците в проведеното обучение и тази тема е ключово важна за подобряване на вашето трудово представяне, имате право да се обърнете официално в писмен вид към управителя на фирмата с молба да бъдете включен в такова обучение, пък и макар с друга група от друга фирма. Разбира се, позовете се във вашата молба на посоченото по-горе нормативно основание.

 

 

 

Готови специалисти отвън или отглеждането им във фирмата

Въпрос № 18 от анонимен собственик на производствена фирма: От опит зная, че обучението и развитието на определени служители струва доста скъпо. Като собственик на фирма, обръщам огромно значение на всеки разход. Обяснете ми дали не ми е по-изгодно да наема готови, обучени и оформени професионалисти, вместо да развивам свои?

Отговор: Отговорът не може да бъде еднозначен. Нужна е повече конкретика.

По принцип, много по-евтино /дори в пъти по-евтино/  е за фирмата  да отгледа свои таланти, отколкото да ги привлече отвън. Да не говорим за ефекта на допълнително мотивиране на персонала при възможности за вътрешни преназначения.   Но има изключения, при които за дадена фирма в даден момент е финансово непосилно да обучи даден специалист така, че да придобие нужните знания, умения, опит, нагласи. Тогава, разбира се, че се насочваме към така наречения подход „лов на глави”, т. е. открадване, „отмъкване” на експерт или „мозък” /както е прието да се казва/ от друга компания.

Но този подход „ловуване на глави” крие известни рискове и трябва да се предприема по мое собствено мнение само в добре обмислени и изключителни случаи. Да не се получи така, че икономисвайки разходи, се спечелваме неподозирани проблеми, които могат да ни струват солено! Те могат да бъдат:

–          Несъвпадение на ценностите на новия служител с фирмените ценности;

–          Очаквания за непрекъснато нарастване на възнаграждението;

–          „Извиване на ръцете на работодателя” поради осъзнаването за наличието на уникални за фирмата умения;

–          Нелоялност към новата фирма;

–          Несработване с екипа;

–          Нежелание за споделяне на своите знания и умения;

–          Изтичане на информация към предишния работодател и др.

Така че – предпазливо и добре разчетено.

Наказание за служител, неприсъствал на обучение

Въпрос № 17 от анонимен  Началник смяна: Мога ли да предложа за наказание по Кодекса на труда служител, който не присъства на обучение по компютърна грамотност, провеждано в ден, явяващ се почивен за нашата смяна? Обучението се налага поради въвеждане на система САП.

Отговор: Да, можете. Преди 2009 год. това не беше възможно. Но с корекцията в бр. 108 на ДВ от 2008 год. е въведена нова разпоредба – чл. 228б, която установява следното: „Работникът или служителят е длъжен да участва в организираните или финансираните от работодателя форми на обучение за поддържане и повишаване на професионалната си квалификация, за подобряване на професионалните си умения, както и да полага усилия за повишаване на квалификационното си равнище в съответствие с характера на изпълняваната работа.”  Ако работодателят е издал заповед или друг вътрешен акт, с който се определя списъка на участниците, вида, темата, деня, продължителността и мястото на провеждане на обучението, и служителят е бил запознат с нея срещу подпис, то всичко е наред от страна на работодателя. Имайте предвид, че при наемането си на работа, служителят се е съгласил да спазва законните разпореждания на работодателя съгл. чл. 126, т. 7 от Кодекса на труда. Така че той не може да откаже участие в планираното и предварително оповестеното обучение. Накратко, това се явява нарушение на трудовата дисциплина. И вие можете да го предложите за наказание, а управителят съвместно с отдел Човешки ресурси ще прецени какво да бъде то.

Обучението на служителите – през работно време или не

Въпрос № 16 от анонимен  Управител на фирма за търговия на консумативи:  Планирам провеждането на обучение на тема „Умения за успешни продажби”. Мениджър продажби настоява да го провеждаме през работно време. Но за мен това е загуба на реално време, през което може да се подсилят и без това закъсалите поради кризата продажби. Задължен ли съм да използвам работното време за обучения?

Отговор: Не, за този тип обучение не сте задължен. Решението кога да го провеждате си е чисто ваше – управленско. Някои го провеждат през работно време, други частично през работно време – частично през почивно време, а трети – изцяло през почивното време /след края на работното време или през почивните дни/.

 

 

 

 

 

Обучение на служители от тренери на партньор – чужденец

Въпрос № 15 от анонимен Собственик на фирма: Имам от години партньорство със страна от Европейския съюз. Партньорите ме съветват да открия оттук възможност за финансиране на обучение на мои служители с техни обучители. Не зная как да открия такава възможност. Бихте ли ми помогнали? А, може би, такава възможност при нас, за разлика от тях, няма.

Отговор: Партньорите ви са напълно прави. Явно, те са от страна с по-дългогодишно членство в Европейския съюз и са „извървели някои пътеки, които ние сега откриваме”. Има такава възможност и тя се казва „Оперативна програма за развитие на Човешките ресурси”, по-точно схема „Без граници”. Тя бе активна на два пъти, последния път – до 25 октомври 2012 год. При неизчерпване на определените за схемата средства, е възможно да има трето активиране през 2013 год., или трета фаза, както се казва на проектен език. Тя предоставя отлична възможност за 100 % финансиране от ЕС за широк кръг бенефициенти – без ограничение на юридически статут, бранш, големина на фирмата, местоположение. Максималният размер на подпомагането е 150 000 евро. Предполага и широк кръг допустими дейности, включително обучение. Така че, е възможно при ново активиране на схемата да кандидатствате с чужд/и партньор/и, като предвидите обучение на вашите служители от тренери на партньора по умения, които представляват интерес за вас. Разбира се, в проектното предложение трябва логично и ясно да се обоснове и докаже необходимостта от конкретното обучение за вашия персонал. Препоръчвам ви да следите в сайта на Опертивната програма за развитие на Човешките ресурси в началото на 2013 год. Тогава там се публикува индикативен график за годината и по него ще можете да се ориентирате кога и дали ще се активира тази схема. За повече информация, моля, при интерес,  ми се обадете. Защото по темата може да се изпише куп страници.

 

 

 

 

 

 

 

Нуждата от обучение на работното място

Въпрос № 14 от анонимен Началник смяна:  Да си призная открито, това с обучението и със специален за него отдел ми се вижда абсолютна словесна гимнастика  /„ала-бала”/.  Какво обучение, ако човекът си идва добре обучен от средното или висшето учебно заведение, и си се влива безпроблемно в трудовия поток? За мен длъжностите по обучение и развитие са си били винаги „топлите местенца” за хора на директорите или „агенти под прикритие”. Какво толкова правят? Да не са преподаватели? А, оборете ме.

Отговор: Вижда се, че сте имали лош пример на подобен отдел. Но добрият пример е от изключителна полза за предприятието. Добре обученият и готов за незабавно поемане на трудовите задължение специалист е мечта на всяко учебно заведение, дори и на най-реномираното. За съжаление, в света на бурни технологии, глобализация, продължаваща на приливи и отливи икономическа криза, е трудно да се постигне абсолютен синхрон между бизнеса и образованието относно изискванията за актуалните компетенции на пазара на труда. Иначе как да си обясним един парадокс, наблюдаван през последните години – расте броят на безработните, но в някои времеви периоди  расте и броят на незаетите работни места? Този парадокс се демонстрира графически чрез Кривата на Беверидж. Паралелното нарастване през някои месеци и тримесечия на тези два показателя означава, че бизнесът не „засмуква” кадри от пазара на труда, а то, от своя страна, означава, че на пазара на труда няма лица с нужните умения.  Следователно, тези умения трябва да се доразвиват, надграждат или научават от началото. В случай на предприятие с наети вече лица отдел „Развитие и обучение” ще има отговорната, а понякога и стратегическа, задача да открива /сега е модерно да се казва – идентифицира/ липсващите или недостатъчни умения у персонала и да създаде отлични условия за изграждането или надграждането им. А статистиката показва, че при коректно  и адекватно диагностициране, планиране и провеждане на обучението финансовите резултати се подобряват.

 

 

Има ли програма за безработен на прага на пенсионирането?

Въпрос  9: Здравейте! Има ли някаква програма за безработен, който се доближава до пенсионирането? Лично на мен ми остават още 1 година и 8 месеца. По професия съм висшист. Бих бил благодарен, ако ми отговорите. И дано пък отговорът ви да е положителен.

 

Отговор:  Да, има такава и тя е в сила от началото на 2012 год.  В Програмата могат да участват лица, регистрирани в дирекции „Бюро по труда”, на които не им достигат до 16 месеца осигурителен стаж и до 16 месеца възраст за придобиване право на пенсия или до 16 месеца осигурителен стаж при навършена възраст за придобиване право на пенсия и не им е издавано разпореждане от НОИ за отпускане на пенсия на друго основание.

Лица от същата група с висок образователен статус и квалификация, с оглед използване на експертните им възможности, могат да бъдат назначавани като консултанти за подпомагане на работодателите. Целта е да се предава натрупания опит между генерациите.

Работодатели по Програмата са частни и държавни предприятия, юридически лица с нестопанска цел, общински администрации, общински предприятия и др.

По тази програма се предоставят средства за възнаграждение на наетото лице и дължими осигурителни вноски за сметка на работодателя за времето, през което е било на работа, но за не повече от 24 месеца.

 

 

 

 

 

 

Въвеждане на справедлива бонусна система

Въпрос № 13 от Управител на Фирма: Как да въведа такава бонусна система, че да бъде справедлива?

За да бъде бонусната система справедлива, тя трябва да е измерима. Иначе ще породи вълна от коментари за „мои и твои”.  Но аз бих добавила още, че тя трябва да е и ефективна. Бонусът трябва не само да покаже на работещия, че е адекватно оценен, но и да го накара да дава и в бъдеще в дългосрочен план най-доброто от себе си, така както ние обичаме да казваме, да го стимулира да бъде отдаден на фирмата. Проектирането на една бонусна система зависи от това, което целим да запазим, подобрим или да развием. В зависимост от обхвата системите биват системи за индивидуално, екипно или фирмено премиране, в зависимост от измеримостта – системи по критерии или по цели, в зависимост от периодичността  –  месечни, тримесечни, годишни. Колегата Управител трябва да реши какъв тип система по обхват, измеримост, периодичност иска да въведе , а след това да определи много внимателно в съдействие с отдел / специалист Човешки ресурси и другите ръководители от първо ниво критериите и целите, да създаде точкуване и връзка с конкретния размер на бонуса. Напрмер, при максимална обща оценка  на екипното представяне се дава 100 % от определения бонус, при минимална – 0 %, при средна оценка – 50 % и т.н. Разбира се, тук има много варианти, може да се прояви много  творчество. Важното е тези критерии да бъдат по възможност измерими и относими към извършвания трудов процес,  а целите  – реалистични, постижими, измерими, с определен срок за изпълнение и прозрачни.

 

Има ли програма за безработен с основно образование?

Въпрос 12: Добър ден, разглеждах обяви за работа и попаднах на вашия сайт. Поздравления, имате много добра уеб- страница. Аз съм на 23 години и се казвам Иван Господинов. Без работа съм вече повече от 6 месеца, работил съм досега само в чужбина и то повече обща работа. Проблемът ми е, че на времето не учих и сега имам завършен само 8-ми клас. Виждам, че има много програми за младежи за намиране на работа чрез Бюрото по Труда, но аз не се вписвам в изискванията. Искам да ви попитам като специалисти има ли програма за младежи, които след някакво обучение, за занаят примерно, да бъдат назначени на работа?

 

Отговор: Горе главата, Иване, има такава програма и тя е активна от два месеца. Програмата  се казва „Първа работа“.  Целта й е да създава трайна заетост сред младежите без стаж, както си ти, а работодателят да бъде максимално облекчен. Освен работа, около 700 души ще придобият професионална квалификация, а над 1600 младежи ще получат обучение по език, компютърна грамотност и други. Широкият кръг на допустимите обучения ще позволи да бъдат обхванати голям брой безработни младежи, независимо от тяхното образование и квалификация и ще даде възможност за адекватна подготовка спрямо нуждите на бизнеса за конкретната позиция. Така че, ако се включиш в програмата, получаваш две неща – професионална квалификация и работа за поне до 1 година, а вече ако се докажеш на работното си място може и за повече, или пък да си намериш по-добра работа.

Ако имаш нужда от помощ обади ни се на нашите телефони!

 

 

 

 

Пътни разходи за работещите

Въпрос 11: Здравейте, аз съм работодател в сферата на хотелиерството и туризма. По-голяма част от персонала ми са пътуващи от близки населени места до града, в който развивам бизнеса си.

В тази връзка искам да попитам, възможно ли е с моята фирма да кандидатствам по някоя от оперативните програми с проект за заплащане на пътните разходи на моите служители и за какъв период?

Отговор:

Да,  възможно е. Можете да кандидатствате за европейски пари по схемата „На път“ от  Оперативна Програма за Развитие на Човешките Ресурси. Тя позволява да се наемат работници от населени места, които са отдалечени до 100 км от фирмата. Европейската програма поема транспорта им, а като резултат се очаква безработицата в по-малките населени места да намалее. Жителите в тях ще могат да търсят работа на по-отдалечени места. Всяка фирма ще получава от 20  до 390 хил. лева за две години. Програмата е подходяща за хотели и ресторанти в туристическите комплекси, които наемат сезонни работници от региона. В случая тя е точно за вас. Ако сте малко предприятие и нямате възможност сами да подготвите проекта си, то може да направите партньорство със средно предприятие и да обедините усилията си, това е нашият съвет. По схема „На път“ не могат да кандидатстват работодатели, които се явяват администрации, както и предприятия, работещи в сферата на селското, горското и рибното стопанство.

За повече информация може да ни потърсите на нашите координати посочени в секцията контакти на този сайт.

 

 

 

Последни публикации