Последни публикации

Дейност

Дейност

А.  Търсене и подбор на персонал за България и чужбина

1. За позиции на ръководители

2. За позиции на специалисти

За целта фирмата е регистрирана  от Министерството на труда и социалната политика да извършва посредническа дейност по наемане на работа за България и чужбина /Удостоверения № 1388  и  № 1389 от 28.12.2011 год., валидни до 28.12.2016 год./

 

Б. Оценяване

1. Оценяване на потенциала на служителя /екипа;

2. Оценяване на представянето на служителя / екипа;

3. Оценяване на изпълнение на зададени цели;

4. Изследване на мотивацията на служителите

5. Изследване на удовлетворенността на служителите

5. Изследване на ангажираността  на служителите

 

В.  Консултиране

1.  Изготвяне на цялостна стратегия за управление и развитие на човешките ресурси

2.  Изготвяне на отделни политики и процедури

3.  Изготвяне/актуализация на основни вътрешни документи като:

– Органиграма;

– Описание на дейността;

– Класификатор;

– Длъжностни характеристики;

– Етичен кодекс  и др.

4.  Изготвяне на цялостна Система за заплащане – нива, диапазони на възнаграждения, полагаеми  се допълнителни пакети, правила за промяна

5.  Изготвяне на Система за индивидуално оценяване на труда

6.  Изготвяне на Системи за месечно премиране на определени отдели или служители

7.  Изготвяне на Системи за годишно премиране според общите резултати на организацията, приноса на екипа, на индивида или комбинирани

8.  Изграждане на Мотивационна система

9.  Изготвяне на цялостна Програма за преструктуриране / съкращение на персонала

10.  Екпертна подкрепа при определен проблем – слаби продажби; непривлекателност на работодателската марка;  ниска мотивация, незадоволителни резултати на индивида, екипа, фирмата; високо текучество; слаба дисциплина; лоши комуникации; недостатъчно сработване на екипа и др.

11.  Консултации /индивидуални и групови/ относно поведение по време на интервю.

12.  Консултации /индивидуални и групови/ относно поведение по време на работа.

 

Г.  Обучение

1.  Отворени обучения по меки, твърди умения и комбинирани

Примерни теми:

 1. Как да подобрим екипността или как да станем екипа-шампион?
 2. Управление на екипа
 3. Самоуправление на екипа
 4. Умения за успешни продажби
 5. Умения за успешни доставки
 6. Умения за успешни преговори
 7. Умения за успешно  бизнес-общуване
 8. Как да вдъхновяваме хората?
 9. Как да бъдем успешни  лидери?
 10. Управление на времето
 11. Управление на конфликта
 12. Управление на стреса
 13. Управление на таланти
 14. Оценяване на персонала
 15. Мотивацията – мода или необходимост?
 16. Базисни лидерски умения
 17. Лидерски умения
 18. Силата на вътрешните комуникации
 19. Как да привличаме и задържаме таланти?
 20. Перфектният офис-мениджър
 21. Перфектният деловодител
 22. Превръщането на отдел ЧР от Администратор в Стратегически партньор

 

2.  Затворени обучения по меки, твърди умения и комбинирани

3.  Изготвяне на Годишна програма за обучение

 

Д.  Изнесени услуги

1.  Изнесена услуга по цялостно управление на ЧР

2.  Изнесена услуга по търсене и подбор

3.  Изнесена услуга по администриране на персонала

4. Изнесена услуга по изчисляване на трудовите възнаграждения

4. Изнесена услуга по обучение и развитие на персонала

5. Изнесена услуга по комбинация от две или повече дейности

 

Е.  Изготвяне и  управление на проекти,  финансирани от фондовете на ЕС и от други източници и за получаване на банков кредит

1. Консултиране за избор на  подходящи за конкретния клиент схеми и програми

2. Изготвяне на проекта

3. Окомплектоване на проекта

4. Подаване на проекта

5. Проследяване на оценяването на проекта

6. Управление на проекта след одобряването му

7. Осигуряване на публичност на проекта

8. Изготвяне на бизнес-план за целите на банково кредитиране или за други цели

One Response to “Дейност”

Leave a Reply

Последни публикации