Последни публикации

Archive for юли 2013

Професионалното ориентиране – ключ към успеха по време на криза? – Част Трета

Организатор на учебната визита бе френската държавна организация „Пол Амплоа”. Тя съществува от две десетилетия и е добре позната на всички „актьори” на пазара на труда – безработни, работещи, работодатели, образователни и обучителни институции. Въпреки че имат Национална агенция по заетостта, както и в останалите държава на ЕС, французите имат това изключително благо – да ползват разнообразните и професионални услуги на „Пол Амплоа”, повечето от които са безплатни. Бяхме изумени от фактите, показващи до каква степен е помислено за обгрижването на:

–                      безработния французин, искащ да направи правилния избор на своята бъдеща професия, да смени съществуващата си професия, да придобие нужните за това знания и умения, да се подложи на оценка на компетенциите, да му лъде изготвена индивидуална обучителна пътека и т. н.;

–                      работещия французин, искащ да се смени професиятаси, да стартира свой собствен бизнес, да надгради знанията си по настоящата си професия, да бъде консултиран по трудово-правни въпроси, да си търси по-добра работа в региона, страната и дори в чужбина и т. н.;

–                      работодателя, искащ да намери подходящи кандидати без предварителен подбор или с проведен такъв, да обучи служителите си качествено и т. н.

Ролята на„Пол Амплоа” – Франция е да бъде на „втора фронтова линия” и да поема всички кадри, които на „първа фронтова линия” са били регистирани от Бюрата по труда към Националната агенция по заетостта. Във Франция в битката с безработицата не се разчита само на една институция. След първата фронтова линия саществува и втора – така се гарантира по-сигурен успех. Освен това „Пол Амплоа” поема и безработни, които никога не са били регистрирани от БТ или регистрацията им там е изтекла. Така се подсигурява обслужването на по-голям диапазон от лица, търсещи работа, смяна на работата, усъвършенстване на знания и умения и т. н.

Професионалното ориентиране – ключ към успеха по време на криза? Част Втора

И така през октомври 2012 год. попаднах на тема, интересна за моето професионално усъвършенстване, а именно – „Да дадем израз на допълнителните мисии – професионалното ориентиране и образование”.  Попълних нужните формуляри и ги изпратих , а през януари 2013 год. бях уведомена, че съм одобрена за участие. Бях поканена от Центъра за развитие на човешките ресурси  в София за подписване на договор. Там бях информирана за цялата процедура по организиране, провеждане и отчитане на визитата.

 

Още през първия месец започна подготовката за участие във визитата. Нямам предвид билети за самолет, резервация в хотел и т. н. Това са елементи от организацията на всяка командировка. Имам предвид не тази техническа, а същинската организация на събитието.  Получихме писмо от контактния координатор на проекта, в което ни уведомяваше за създаването на блог на групата. В този блог всеки трябваше да напише своите пълни данни, да публикува автобиографията си, снимката си, подробно описание на мотивите, подтикнали го да кандидатства за тази визита, за предполагаемите ползи и т. н. Оказа се, че мотивите ни са много различни, тъй като идвахме от различни типове организации. Създаде се оживена дискусия между участницит

е месеци преди да се срещнем лично. В определен момент организаторите ни помолиха да изготвим и презентация, посветена на темата. Но тя трябваше да съдържа като въведение и информация за страната ни и за фирмата, която представляваме. След изготвяне на презентацията я изпратих във Франция за одобрение.

 

И така трескаво и неусетно премина времето преди визитата. На 09.06.2013 год. всичките 6 участника се срещнахм

е в Париж в сградата на фирмата – организатор. Но поради задочното ни опознаване през месеците, които предшестваха командировката, имахме усещането, че се познаваме отлично и отдавна. А това спомогна много за нашето сближаване и сработван

е

Професионалното ориентиране – ключ към успеха по време на криза? Част Първа

Професионалното ориентиране – 

ключ към успеха по време на криза?

Част Първа

В периода 9-14 юни 2013 год. бях на Учебна визита във Франция по линията на Програмата на Европейския Съюз за обучение и образование „Учене през целия живот” 2007-2013.  Програмата  „Учебни визити“ се управлява и координира на местно ниво от Националните агенции на участващите страни, които предоставят финансова подкрепа на участниците. В България програмата се управлява от Център за развитие на човешките ресурси (ЦРЧР). Учебната визита е кратък престой в страната домакин – от 3 до 5 дни – за група от 10 до 15 специалисти или ръководни кадри в сферата на образованието и професионалното обучение. Учебната визита включва презентации и посещения на министерства, образователни и обучаващи институции и др. Посещенията предоставят форум за дискусия с цел изследване на конкретен аспект на ученето

Основната цел на такъв тип визита е да насърчи обмяна на опит и споделяне на добри практики между страната – организатор на посещението и страните – участнички в него. Допълнителната цел е да създаде нови контакти между представители на различни страни и различни институции, които в бъдеще биха могли д

а бъдат полезни в последващи съвместни инициативи. Поради тази цел при съставяне на групата се включват представители на различни типове организации – държавни, частни, работодателски, предприемачески, неправителствени и др.

Тази командировка е изцяло финасирана от фондовете на ЕС – пътни, храна и нощувки. Бях чула от приятели за полезността на тези визити и от няколко месеца следях обявите за тях чрез сайтовете на Центъра за развитие на човешките ресурси в България и на Европейския Съюз. Там се публикуват Каталози с планираните уче

бни визити. Информацията за всяка учебна визита съдържа тема, страна, период на провеждане, кратък план на предвидените по време на визитата мероприятия, данн

и за фирмата – организатор на събитието. За участие могат да кандидатстват:

• представители на местни, регионални и национални власти;

• директори на институции, центрове или доставчици за образование и професион

ално обучение;

• центрове за насоки и за валидиране и акредитация;

• ръководители на департаменти;

• квалификационни обучители на учители;

• инспектори в образованието и професионалното обучение;

• представители на образователни и обучителни мрежи и сдружения;

• педагогически съветници/съветници по ориентация;

• представители на образователни центрове, бюра на труда или центрове за ориентация;

• мениджъри на човешки ресурси и по фирмено обучение; притежатели /управители на МСП;

• представители на търговски/промишлени/съсловни камари; работодателски организации и профсъюзи;

• изследователи.

Кандидатстването става чрез попълване на определени формуляри.

 

 

Последни публикации