Последни публикации

Работа в страни от Европейския съюз

В момента българите имат пълни трудови права в 15 от страните-членки на Европейския съюз – Дания, Естония, Кипър, Латвия, Литва, Полша, Словения, Словакия, Финландия, Швеция, Унгария, Гърция, Испания, Португалия и Чехия и непълни трудови права в 9 от страните-членки – Австрия, Белгия, Германия, Италия, Люксембург, Малта, Франция, Великобритания и Ирландия. Непълни трудови права означават известни ограничения или забрани за наемане на български граждани. Например, в  Германия с взето от правителството решение са въведени от 01.01.2012 год. частични облекчения за българските граждани, търсещи трудова реализация. С напълно свободен достъп са българите със завършено висше образование, българите, които имат съответната степен на образование и желаят да продължат професионалното си обучение в Германия, както и сезонните работници, които имат право да работят до 6 месеца в една календарна година. Облекчава се и достъпът за български граждани с професионална квалификация, придобита с минимум двегодишно обучение, като отпада т. нар. пазарен тест, но продължава да се изисква разрешение за работа.

Leave a Reply

Последни публикации