Последни публикации

Професионалното ориентиране – ключ към успеха по време на криза? Част Първа

Професионалното ориентиране – 

ключ към успеха по време на криза?

Част Първа

В периода 9-14 юни 2013 год. бях на Учебна визита във Франция по линията на Програмата на Европейския Съюз за обучение и образование „Учене през целия живот” 2007-2013.  Програмата  „Учебни визити“ се управлява и координира на местно ниво от Националните агенции на участващите страни, които предоставят финансова подкрепа на участниците. В България програмата се управлява от Център за развитие на човешките ресурси (ЦРЧР). Учебната визита е кратък престой в страната домакин – от 3 до 5 дни – за група от 10 до 15 специалисти или ръководни кадри в сферата на образованието и професионалното обучение. Учебната визита включва презентации и посещения на министерства, образователни и обучаващи институции и др. Посещенията предоставят форум за дискусия с цел изследване на конкретен аспект на ученето

Основната цел на такъв тип визита е да насърчи обмяна на опит и споделяне на добри практики между страната – организатор на посещението и страните – участнички в него. Допълнителната цел е да създаде нови контакти между представители на различни страни и различни институции, които в бъдеще биха могли д

а бъдат полезни в последващи съвместни инициативи. Поради тази цел при съставяне на групата се включват представители на различни типове организации – държавни, частни, работодателски, предприемачески, неправителствени и др.

Тази командировка е изцяло финасирана от фондовете на ЕС – пътни, храна и нощувки. Бях чула от приятели за полезността на тези визити и от няколко месеца следях обявите за тях чрез сайтовете на Центъра за развитие на човешките ресурси в България и на Европейския Съюз. Там се публикуват Каталози с планираните уче

бни визити. Информацията за всяка учебна визита съдържа тема, страна, период на провеждане, кратък план на предвидените по време на визитата мероприятия, данн

и за фирмата – организатор на събитието. За участие могат да кандидатстват:

• представители на местни, регионални и национални власти;

• директори на институции, центрове или доставчици за образование и професион

ално обучение;

• центрове за насоки и за валидиране и акредитация;

• ръководители на департаменти;

• квалификационни обучители на учители;

• инспектори в образованието и професионалното обучение;

• представители на образователни и обучителни мрежи и сдружения;

• педагогически съветници/съветници по ориентация;

• представители на образователни центрове, бюра на труда или центрове за ориентация;

• мениджъри на човешки ресурси и по фирмено обучение; притежатели /управители на МСП;

• представители на търговски/промишлени/съсловни камари; работодателски организации и профсъюзи;

• изследователи.

Кандидатстването става чрез попълване на определени формуляри.

 

 

Leave a Reply

Последни публикации