Последни публикации

Наказание за служител, неприсъствал на обучение

Въпрос № 17 от анонимен  Началник смяна: Мога ли да предложа за наказание по Кодекса на труда служител, който не присъства на обучение по компютърна грамотност, провеждано в ден, явяващ се почивен за нашата смяна? Обучението се налага поради въвеждане на система САП.

Отговор: Да, можете. Преди 2009 год. това не беше възможно. Но с корекцията в бр. 108 на ДВ от 2008 год. е въведена нова разпоредба – чл. 228б, която установява следното: „Работникът или служителят е длъжен да участва в организираните или финансираните от работодателя форми на обучение за поддържане и повишаване на професионалната си квалификация, за подобряване на професионалните си умения, както и да полага усилия за повишаване на квалификационното си равнище в съответствие с характера на изпълняваната работа.”  Ако работодателят е издал заповед или друг вътрешен акт, с който се определя списъка на участниците, вида, темата, деня, продължителността и мястото на провеждане на обучението, и служителят е бил запознат с нея срещу подпис, то всичко е наред от страна на работодателя. Имайте предвид, че при наемането си на работа, служителят се е съгласил да спазва законните разпореждания на работодателя съгл. чл. 126, т. 7 от Кодекса на труда. Така че той не може да откаже участие в планираното и предварително оповестеното обучение. Накратко, това се явява нарушение на трудовата дисциплина. И вие можете да го предложите за наказание, а управителят съвместно с отдел Човешки ресурси ще прецени какво да бъде то.

Leave a Reply

Последни публикации