Последни публикации

Как да получа повече пари без увеличение на основната заплата?

Въпрос № 7 от Снабдител:  Работя като снабдител. След изпитателния срок получих увеличение на заплатата, което обаче не ме удовлетвори. При разговор с отдел Човешки ресурси относно неприемливото за мен увеличение ми бе казано, че такива са щатните таблици във фирмата и те не могат да бъдат нарушавани. Допитах се до познат юрист какво мога да направя. Той ме посъветва в такъв случай да поискам увеличение на размера на доплащанията – за придобит трудов стаж и за професионален опит, за извънреден труд, за тримесечен бонус, за командировки. Отново разговарях със завеждащ Човешки ресурси, но отговорът му беше, че това пък противоречи на закона. Моля да ми отговорите прав ли е юристът или не?

Да, юристът принципно е прав.

Допълнителното възнаграждение за придобит трудов стаж и за професионален опит се заплаща в размер, уговорен в Браншови Колективен трудов договор и/или Фирмен Колективен трудов договор и/или Вътрешни правила за работна заплата и в индивидуален трудов договор. Няма пречка обаче за някои служители в индивидуалния трудов договор да бъде договорен по-висок размер на това доплащане. Трябва да се има предвид, че право на това допълнително възнаграждение възниква след придобиване на една година трудов стаж по упражняваната в момента професия, като той може да е придобит от различни предприятия на съща, сходна или със същия характер на работа длъжност или професия.

За положения извънреден труд се заплаща договорено между страните увеличение в минимални размери и по реда на чл. 262 от Кодекса на труда. Няма пречка обаче този размер да бъде увеличен с писмена договорка в индивидуалния трудов договор.

Ако във фирмата се рапределят тримесечни бонуси за трудови резултати в определен размер като процент от основната заплата или абсолютна сума за лицето, принципно е възможно индивидуално да се уговори по-благоприятен за служителя  размер, разбира се, при спазване на всички останали конкретни изисквания на колективното трудово договаряне, ако такова съществува във фирмата. Ако това премиране има постоянен характер, следва тази договорка да се отрази също в индивидуалния трудов договор

Размерът на дневните суми при командироване на служителя се определя в минимални размери в Наредбата за командировките в страната. Той също може да бъде завишен за определени служители или определени длъжности със Заповед, изготвена  от отдел Фининсово-счетоводен, и подписана от директора 8 управителя.

 

 

 

 

Leave a Reply

Последни публикации