Последни публикации

Заплащане на извънреден труд в дни на официални празници

Въпрос № 1 от Служител от Склад за готова продукция: Какво трябва да бъде заплащането за извънреден труд през официални празници? Последния път ми платиха в троен размер, правилно ли е или не?

Работата през офицални празници съгл. чл. 264 от Кодекса на труда се заплаща с увеличение, не по-малко от удвоения размер на уговореното възнаграждение. Това означава, че ако лицето по график е на работа в ден на официален празник, следва да получи дневно възнаграждение в размер най-малко на 200 %.

Но ако лицето полага извънреден труд в този ден, то допълнително съгл. чл. 262 ал. 1 т. 3 от Кодекса на труда се полага увеличение, не по-малко от 100 % върху заплащането за работа през официален празник, а то е 200 %. Следователно, към този размер трябва да се добави още 200 %, при което крайният размер е 400 % или четирикратно увеличение.

Leave a Reply

Последни публикации